Pierwsze czytanie:
2 Krn 36, 14-16. 19-23 Gniew i miłosierdzie Boże
Psalm responsoryjny:
Ps 137 (136), 1-2. 3. 4-5. 6
Drugie czytanie:
Ef 2, 4-10 Umarli wskutek grzechu zostaliśmy zbawieni przez łaskę
Śpiew przed Ewangelią:
J 3, 16
Ewangelia:
J 3, 14-21 Bóg posłał swego Syna, aby świat został zbawiony

Ewangelia według świętego Jana

J 3, 14-21

Jezus powiedział do Nikodema:
«Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego.
A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu».

 

    Bóg chce zbawić człowieka tak bardzo, że posłał na świat swojego Syna. I to Syna, który stał się "podobnym do ludzi" tak mocno, że aż przyjął cała ludzką naturę. Z ciałem i duszą. Co więcej, ten Syn oddaje życie za Człowieka. Jak wielkie pragnienie zbawienia ludzi. Dla człowieka zgodzić się na coś takiego...

    Krzyż Jezusa mówi, o miłości Boga do człowieka. Miłość jest najważniejszym słowem wypowiedzianym przez Boga. Bóg jest miłością (1 J 4, 8). Bóg jednak nie "zachowuje" miłości dla siebie, ale dzieli się nią ze światem, z człowiekiem. Świat zrodził się z Jego miłości, żyje dzięki niej i zbawia się dzięki niej. 

 

   Spojrzyj na krzyż i powiedz "wierzę". ... Wszystkie twoje grzechy tym jednym szczerym, nie udawanym "wierzę" mogą być anulowane... Nic nie ryzykujesz, a możesz tylko zyskać… Czy wierzysz, że jest dla ciebie ratunek?

 

Copyright © 2014. All Rights Reserved.