Streszczenie wykładu pani Asi Sobczyk wygłoszonego na spotkaniu seniorów Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej
w parafii św. Szczepana w dniu 13 listopada 2014 r.

Kilka słów wstępu

Opus Dei (po polsku: Dzieło Boże) narodziło się w 1928 roku w Hiszpanii. Św. Josemaría Escrivá - wówczas 26-letni ksiądz - odbywał wtedy rekolekcje, podczas których otrzymał od Pana Boga wizję Opus Dei - organizacji w Kościele, która miała skupiać ludzi świeckich, by przypominać o podstawowej prawdzie: iż wszyscy ludzie są powołani do świętości, którą osiągają w zwyczajnym życiu, poprzez pracę i wypełnianie swoich obowiązków rodzinnych, społecznych i zawodowych. Wydaje się, że to przesłanie jest przecież “zwyczajnym nauczaniem Kościoła”? Tak, jest “stare jak Ewangelia i jak Ewangelia nowe”. Ale właśnie w XX wieku - dzięki nauczaniu Soboru Watykańskiego II, które jest potwierdzeniem przesłania Opus Dei - rola osób świeckich w Kościele została “przywrócona” po wielu wiekach zapomnienia. Często św. Josemaría Escrivá, tłumacząc Opus Dei, powoływał się na przykład pierwszych chrześcijan, którzy dzięki swojej wierze doprowadzili do rozkwitu chrześcijaństwa w Imperium Rzymskim, a czynili to przykładem swojego życia i czynnemu apostolstwu wśród osób im najbliższych: w domu, pracy, pośród przyjaciół…

Niektóre cechy ducha Opus Dei:

Synostwo Boże: „Synostwo Boże jest podstawą ducha Opus Dei”, głosi jego Założyciel. Od chrztu świętego chrześcijanin jest synem Boga. Formacja przekazywana przez Dzieło wzmacnia u wiernych żywe poczucie godności dzieci Bożych i pomaga żyć w zgodzie z nią. Rozpala zaufanie Bożej Opatrzności, prostotę w obcowaniu z Bogiem i z innymi, głębokie poczucie godności osobistej i braterstwa z ludźmi, prawdziwą miłość chrześcijańską do świata i do jego stworzeń, pogodę ducha i optymizm.
Zwyczajne życie. „Musimy się uświęcać wśród rzeczy materialnych, służąc Bogu i wszystkim ludziom.” – mówił św. Josemaría. Rodzina, małżeństwo, praca, zadanie spełnianie w każdej chwili są zwykłymi możliwościami obcowania z Jezusem i naśladowania Go, starając się doskonalić serdeczność, cierpliwość, pokorę, pracowitość, sprawiedliwość, radość i ogólnie cnoty ludzkie i chrześcijańskie.
Uświęcanie pracy. Szukać świętości w pracy oznacza starać się wykonywać ją dobrze, z kompetencją zawodową i ze zmysłem chrześcijańskim, czyli z miłości do Boga i dla służenia ludziom. W ten sposób zwykła praca zamieni się w miejsce spotkania z Chrystusem.
Modlitwa i ofiara. Środki formacyjne Opus Dei przypominają o potrzebie dbania o modlitwę i pokutę, które są niezbędnymi elementami życia chrześcijańskiego. Wierni Opus Dei uczestniczą codziennie we Mszy świętej, poświęcają pewien czas na czytanie Ewangelii, przystępują często do sakramentu spowiedzi, praktykują pobożność maryjną. Dla naśladowania Chrystusa starają się też ofiarować małe umartwienia, szczególnie takie, które ułatwiają spełnianie obowiązków i uprzyjemniają życie innym, jak np. post i jałmużna.
Jedność życia. Założyciel Opus Dei wyjaśniał, że chrześcijan nie może „prowadzić podwójnego życia: z jednej strony życia wewnętrznego, związanego z Bogiem; a z drugiej, osobno, życia rodzinnego, zawodowego czy społecznego.” Wręcz przeciwnie, zaznaczał św. Josemaría, „jest tylko jedno życie, uczynione z ciała i ducha, i ono właśnie musi być – duszą i ciałem – święte i pełne Boga.
Wolność. Wierni Opus Dei są obywatelami, którzy cieszą się tymi samymi prawami i posiadają te sami obowiązki co podobni im inni obywatele. Jeśli prowadzą działalność polityczną, ekonomiczną, kulturalną, itp., działają z tą samą wolnością i odpowiedzialnością osobistą, bez wciągania Kościoła czy Opus Dei w swoje decyzje ani przedstawiać ich jako jedynych prawidłowych w świetle wiary. Tak wyraża się szacunek dla wolności i cudzych opinii.
Apostolstwo. Kto poznaje Chrystusa, odkrywa skarb, którego nie może zatrzymać dla siebie. Chrześcijanie są świadkami Jezusa Chrystusa i szerzą jego przesłanie pełne nadziei wśród krewnych, przyjaciół i kolegów z pracy, za pomocą przykładu i odpowiednich słów. Mówi Założyciel: „Idąc ramię w ramię za tymi samymi dążeniami z naszymi kolegami, przyjaciółmi czy krewnymi, będziemy mogli pomoc im dojść do Chrystusa.” Ta chęć odkrycia innym Chrystusa jest nieodłączna od pragnienia rozwiązania potrzeb materialnych i problemów społecznych otoczenia.

Co “oferuje” Opus Dei?

Opus Dei daje wszystkim chętnym możliwość korzystania z różnych środków formacyjnych, dzięki którym można znaleźć siłę duchową, wzmocnienie wiary i wiedzę nt nauczania Kościoła - potrzebne do bycia apostołem w swoim środowisku. Dzięki kierownictwu duchowemu, pogadankom doktrynalnym, dniom skupienia, rekolekcjom można pogłębić swoją wiarę, według duchowości całkowicie świeckiej - czyli dostosowanej do życia osób zanurzonych w świecie: wykonujących przeróżne zawody, mających życie często “wypełnione po brzegi” różnymi zajęciami, obowiązkami domowymi; skierowane do osób zamężnych, żonatych, kawalerów, wdowców… Pomaga odnaleźć to “coś” Bożego ukrytego w każdej sytuacji codziennego życia.

Członkostwo w Opus Dei

Wśród osób, które korzystają z formacji udzielanej przez Opus Dei, niektórzy odkrywają, że jest to droga dla nich. Zobowiązują się do życia zgodnie z duchowością Dzieła i angażowania w jego apostolstwo. Mogą to być zarówno osoby zamężne, jak żyjące w celibacie apostolskim, oddając swoje życie apostolstwu prowadzonemu przez Opus Dei.
Tak więc pytanie o to, “jak zostać członkiem Opus Dei”, nie ma dobrej odpowiedzi - jest to nie tyle wybór człowieka, ile powołanie, jakim obdarza Bóg. Człowiek jedynie na to zawołanie odpowiada. Odpowiedź na to, czy Opus Dei jest moim powołaniem, przychodzi dopiero po pewnym czasie korzystania z formacji Dzieła. Wymaga czasu i modlitwy.
Jednak większość osób korzystających z formacji (udzielanej właśnie przez członków Opus Dei i wywodzących się spośród nich księży) pogłębia swoje życie duchowe, nie odkrywając tego powołania. Niektórzy decydują się wspierać dzieła apostolskie poprzez modlitwę i ofiarę materialną (są to współpracownicy Opus Dei, którzy niekoniecznie muszą być katolikami, czy wręcz chrześcijanami!)

Opus Dei w Polsce

Od 1928 Opus Dei rozprzestrzeniło się na wszystkie kontynenty. Od 1989 działa również w Polsce. Ośrodki Opus Dei, w których odbywają się spotkania formacyjne działają w Warszawie, Krakowie, Poznaniu i Szczecinie. Oprócz tego spotkania odbywają się regularnie w kilku innych miastach (m.in. Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach, Rzeszowie, Toruniu, Lublinie…). Spotkanie formacyjne organizowane przez Opus Dei mają charakter otwarty. Są to przede wszystkim comiesięczne dni skupienia oraz 3-dniowe rekolekcje, które odbywają się w domu rekolekcyjnym Dworek, pod Warszawą. Zainteresowanych zapraszamy na stronę www.dworek.org

Więcej na temat Opus Dei można znaleźć na stronie internetowej www.opusdei.pl

Św. Josemaría Escrivá jest autorem kilku książek, dostępnych w języku polskim. Szczególnie znaną, przetłumaczoną na wiele języków, jest “Droga” - zbiór kilkuset myśli, które pomagają w modlitwie osobistej i motywują do pełnego życia naszą wiarą. Wszystkie wydane książki św. Josemaríi są również dostępne w internecie na stronie www.pismaescrivy.org

Copyright © 2014. All Rights Reserved.