Pierwsze czytanie:
Za 12, 10-11 Będą patrzeć na tego, którego przebili
Psalm responsoryjny:
Ps 63 (62), 2. 3-4. 5-6. 8-9 (R.: por. 2ab)
Drugie czytanie:
Ga 3, 26-29 Wiara w Chrystusa znosi podziały między ludźmi
Śpiew przed Ewangelią:
Łk 9, 23
Ewangelia:
Łk 9,18-24 Wyznanie wiary w Chrystusa i zapowiedź męki

Ewangelia według świętego Łukasza

Łk 9,18-24

Gdy Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: «Za kogo uważają Mnie tłumy?»
Oni odpowiedzieli: «Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał».
Zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?» Piotr odpowiedział: «Za Mesjasza Bożego».
Wtedy surowo im przykazał i napomniał ich, żeby nikomu o tym nie mówili. I dodał: «Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; będzie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie».
Potem mówił do wszystkich: «Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia weźmie swój krzyż i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa».

 

     Ci, którzy chcą naśladować Chrystusa, muszą być gotowi wziąć swój krzyż i upodobnić swoje życie do życia Zbawiciela. Wymaga to samozaparcia i wielkiego zaufania do Boga. Wyznanie i przyjęcie Jezusa jest dopiero początkiem długiej, bardziej wymagającej drogi. Jest zgodą na zwrot w życiu, w którym jest cień krzyża.

     Kto tę prawdę przyjmie i zrozumie, znajdzie moc do przezwyciężenia największych przeszkód i dźwigania najcięższego krzyża. Bo będzie wiedział, że Chrystus idzie z nim.

Czy chcę iść za Jezusem całą drogą, również „krzyżową”?

Zapisz

Zapisz

Copyright © 2014. All Rights Reserved.