Pierwsze czytanie:
(2 Krn 36, 14-16. 19-23)
Psalm responsoryjny:
(Ps 137 (136), 1-2. 3. 4-5. 6 (R.: por. 6b))
Drugie czytanie:
(Ef 2, 4-10)
Śpiew przed Ewangelią:
(Por. J 3, 16)
Ewangelia:
(J 3, 14-21)
Bóg posłał swego Syna, aby świat został zbawiony

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

(J 3, 14-21)

Jezus powiedział do Nikodema:

«Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego.

A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby jego uczynki nie zostały ujawnione. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki zostały dokonane w Bogu».

 

blogoslawieni    

     Wielki Post to przede wszystkim czas powrotu do tego, co pierwsze i najważniejsze w naszym życiu: do miłości Boga. Wielki Post to otwarcie serca na przyjęcie darmowej miłości Boga, objawionej w Jezusie Chrystusie. Bez tej miłości, nie jesteśmy w stanie zrobić niczego dobrego.

     Wielki Post to przyjęcie miłość Boga by rozpoznać w sobie Jego dzieci. Ten, kto uwierzył miłości Boga, sam staje się jej znakiem dla innych przez wszystko, co robi i mówi.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.