Wybrane wiadomości KAI- październik 2018 r.


1 W swoich wystąpieniach w czasie wizyty w krajach bałtyckich papież Franciszek trafił w samo sedno problemów , z którymi wierni w tych krajach się zmagają- poczuciu pustki i braku nadziei, szczególnie wśród młodych - skutkujących tym, że co piąty Litwin i Łotysz opuścił ojczyznę.
Innym bolesnym faktem jest ostra fala sekularyzacji. Kościoły przeżywające swe odrodzenie po upadku komunizmu znów pustoszeją. Wymiera pokolenie, które stać było na męczeństwo za wiarę, a młodzież nie wypełnia tej luki.Zapewniał młodych, „że nadążanie za Chrystusem jest ekscytującą przygodą”. Zapraszał do udziału „ w rewolucji czułości.” Do kapłanów apelował by nie byli funkcjonariuszami Boga.Tłumaczył, że kiedy ludzie nie przychodzą do kościołów, to kapłan powinien ich szukać. W homilii wygłoszonej podczas eucharystii w Kownie papież przypomniał, że uczniowie Chrystusa nie chcieli słuchać o cierpieniu i krzyżu ale spierali się – kto z nich był największy. Jest to postawa bezowocna i próżna. (KAI_ zeszyt 39)

2 Apelem do Europejczyków o pielęgnowanie chrześcijańskiej postawy przebaczania, miłosierdzia i poświęcenia zakończył się 23 września XI Zjazd Gnieźnieński z udziałem duchownych różnych wyznań i przedstawicieli władz , ludzi nauki i kultury 13 krajów. Mówiąc o niebezpieczeństwach i wyzwaniach dla Europy wymieniono skrajny indywidualizm i konsumpcjonizm oraz traktowanie religii wyłącznie jako tradycji. Dzisiejsza Europa, stwierdzono w dyskusji, nawet bezwiednie, powraca do dawnego pogaństwa. Aborcja, eutanazja, które są wypisywane na sztandarach jako szczyt indywidualnej wolności są powrotem do powszechnych praktyk stosowanych w społecznościach pogańskich i zastopowanych dopiero przez chrześcijaństwo. W dyskusji stwierdzono , że obecnie mamy do czynienia z poważnym konfliktem aksjologicznym w Unii Europejskiej. Wcześniej były spory, które kwitowano stwierdzeniem „znowu chodzi o pieniądze”. Teraz chodzi o fundamentalne wartości i normy postępowania. W dyskusji panelowej na Zjeździe mówiono o roli kard. S Wyszyńskiego i K. Wojtyły – św. Jana Pawła II w procesie integracji Europy. Kard. S. Wyszyńskiego określono narodowym mężem stanu akcentującym moralne znaczenie bycia wolnym, co uwidoczniło się w słynnym „non possumus’ wobec władz komunistycznych. Św. Jana Pawła II można określić jako międzynarodowego męża stanu akcentującego kwestie wolności jako źródło przyrodzonej ludzkiej godności. Po długiej dyskusji warsztatowej na temat, jak być polskim patriotą a zarazem solidarnym europejczykiem uzgodniono, że patriotyzm jest podstawą miłości do własnego kraju, połączonej z otwartością na innych, lecz nie jest poczuciem własnej wyższości. (KAI- zeszyt 39)


3. W perspektywie zbliżającego się Synodu Biskupów nt. młodzieży międzynarodowy portal Aleteja przeprowadził globalną analizę treści systemów Facebbooka i Instagramu związanych z wiarą i wyrażanych przez ponad 540 milionów użytkowników tych systemów.Z analizy treści udostępnionych przez młodych w wieku między 18 a 25 rokiem życia wynika , że odsetek tej społeczności interesującej się wiarą wynosi tylko około 4,11 proc. a głównym przedmiotem zainteresowania wyrażanym w portalach społecznościowych są gry wideo, seriale TW, muzyka, sport, informacje o markach produktów. W badaniu posłużono się słowami kluczowymi - „religia”, „ chrześcijański”, „kościół”, „papież”, oraz „modlitwa”. Grupa młodzieży wykazująca zainteresowanie religią na portalach społecznościowych charakteryzuje się wyższym niż inni poziomem wykształcenia, szerszą wiedzą o świecie oraz sprecyzowanymi zainteresowaniami społecznymi i kulturalnymi. (KAI- zeszyt 39)

4. W rocznicę sowieckiej agresji na Polskę w Gorzowie Wielkopolskim stanęło popiersie rotmistrza Witolda Pileckiego. W uroczystości odsłonięcia popiersia ordynariusz diecezji przypomniał, ze przed egzekucją rotmistrz Pilecki prosił żonę aby czytała ich dzieciom dzieło Tomasza a Kempis „O naśladowaniu Chrystusa”, aby to była lektura, na której się będą wychowywać, bo ta lektura pomogła mu przetrwać piekło oświęcimskie. (KAI- zeszyt 39)

5. Na międzynarodowej konferencji z cyklu „Rola Kościoła Katolickiego w procesie integracji Europejskiej” odbytej w Krakowie 5-6 października podkreślono, że Europa to kontynent z duszą, a jego spoiwem jest wspólne dziedzictwo Greków i Rzymian, chrześcijaństwo, renesans i tradycja oświecenia oraz lekcje z wojen i totalitaryzmów XX wieku. Podkreślono, że zagrożeniem dla wspólnoty europejskiej jest „trucizna nacjonalizmu”. Europa ma przyszłość mimo różnych problemów a rola Kościoła jest tu bardzo istotna. Potrzebujemy nowej komunikacji w sytuacji panującego kryzysu. Donald Tusk gość konferencji mówił, że nie ma alternatywy dla Polaków lepszej niż obecność w Europie rozumianej jako polityczna wspólnota. (KAI- zeszyt 41)

6. Na XV Zwyczajnym Zgromadzeniu Ogólnym Synodu Biskupów obradującym pod hasłem „Młodzież, wiara i rozeznanie powołania” wskazywano, że wielu młodych czuje się odrzuconymi, nie akceptowanymi i nie rozumianymi i że rośnie tendencja antagonizowania młodych i dorosłych. Jeden z ojców synodalnych zestawił to pojęcie z grzechem klerykalizmu. Wiele mówiono o nowych technologiach, za pomocą których młodzi się komunikują.  Niejednokrotnie są one pożyteczne. Bywa jednak, że stają się miejscami wielkiego cierpienia, samotności, manipulacji, wykorzystania i przemocy. Pojawia się problem w jaki sposób oderwać młodych od tych środków komunikacji, kiedy stają się one centrum ich życia. (KAI- zeszyt 41)

7. Ks. Dariusz Kowalczyk przewodniczący zarządu Fundacji Dzieła Nowego Tysiąclecia informował, że na program stypendialny dla uboższej, uzdolnionej młodzieży , który stanowi niejako żywy pomnik Jana Pawła II, istniejący już od 19 lat i obejmujący obecnie około 2 tys. młodych, wydawane jest obecnie rocznie ponad 12 mln. zł. W zeszłym roku udało się zebrać w czasie zbiórki publicznej na ten cel prawie 8 mln.zł.
Pozostałą potrzebną sumę udaje się pozyskać od darczyńców. Bogaty program studiów krajowych i zagranicznych wspierany stypendiami powoduje, że program ten staje się znacząca kuźnią kadr. (KAI- zeszyt 41)

8. Według raportu Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego modlitwa różańcowa to najbardziej popularna forma kultu maryjnego w Polsce. Praktykowana jest we wszystkich parafiach, a w co czwartej parafii nabożeństwa różańcowe sprawowane są codziennie. Rozwój pobożności maryjnej oraz nabożeństwa fatimskiego wydaje się istotny z punktu widzenia trwałości polskiego katolicyzmu. (KAI- zeszyt 41)

9. Na odbytej w Krakowie na początku października XVIII konferencji z cyklu „Rola Kościoła Katolickiego w procesie integracji europejskiej" oceniono, ze dla wielu młodych mieszkańców krajów arabskich dobre życie, którego poszukują, to nie jest ich własny kraj tylko Europa. Problem polega na tym, że chcą brać to dobre życie nie respektując zasad i wartości, które sprawiły, że to dobre życie jest możliwe. (KAI- zeszyt 41)

10. Przywódca północnokoreański Kim Dzong Un zaprosił Ojca Świętego do odwiedzenia Stolicy kraju Pjongjongu . Realizacja wizyty wymagałaby przywrócenia wolności religijnej, umożliwienia przyjazdu kapłanów z zagranicy oraz zwolnienia z obozów reedukacyjnych więźniów skazanych za wyznawanie wiary. (KAI- zeszyt 42)

11. Medziugorie to dziś duchowe płuca Europy, dokąd rokrocznie przybywa 2,5 mln.osób z całego świata, z wielu z krajów z „kościołem zanikowym”. Największym fenomenem są masowe nawrócenia i spowiedzi. (KAI –zeszyt 42)

12. W związku z odwołaniem przez Święty Synod Patriarchatu Konstantynopolitańskiego prawnej wiążącej mocy listu synodalnego z roku
1686 o włączeniu metropolii Kijowskiej do Patriarchatu Moskiewskiego, oraz przywróceniem do jedności odrębnych kościołów prawosławnych na Ukrainie, Patriarchat Moskiewski podjął decyzję o swoim całkowitym zerwaniu jedności z Patriarchatem Konstantynopola. (KAI – zeszyt 43)

Copyright © 2014. All Rights Reserved.