Wybrane Wiadomości KAI - styczeń 2018 r.

1.Papież Franciszek podpisał 19 grudnia dekret o heroiczności cnót kard. Stefana Wyszyńskiego. Do beatyfikacji niezbędne jest uznanie cudu uzdrowienia za Jego wstawiennictwem . W maju 2013 roku zamknięto diecezjalny proces w odniesieniu do uzdrowień za pośrednictwem sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego. Dokumentację złożono Watykanie.
( KAI- zeszyt 1)

2.Abp. Gądecki wyraził niepokój, że od pewnego czasu tak w debacie publicznej jak i w prywatnych relacjach międzyludzkich a nawet w życiu rodzinnym Polaków daje się zauważyć wzrost napięcia społecznego i braku szacunku dla osób o innych poglądach. Towarzyszy temu brutalizacja języka a także groźby i agresywne zachowania.
Nawiązał w tym kontekście do apelu KEP do chrześcijańskiego kształtu patriotyzmu opartego na solidarnej współpracy z innymi narodami i szacunku dla innych kultur i języków.. (KAI – zeszyt 1 )

3. Jasną Górę odwiedziło w 2017 roku 4 mln. pielgrzymów, w grupach pieszych, które są prawdziwymi rekolekcjami w drodze , w grupach biegowych, rowerowych i rolkowych. Było też około 5 tysięcy zagranicznych grup pielgrzymkowych z 76 krajów świata. ( KAI – zeszyt 1)

4. Rok 2018, w którym przypada 450. rocznica śmierci św. Stanisława Kostki, decyzją Episkopatu Polski jest rokiem św. Stanisława Kostki. Zmarł w Rzymie w 1568 roku, w wieku 18 lat, w rok po przyjęciu do zakonu Jezuitów.
( KAI- zeszyt 1)

5. W 2016 roku w porównaniu z 2015 rokiem nieznacznie wzrosła w Polsce ilość zawieranych małżeństw- o około 2,5 procent- po okresie około 25 lat ciągłego spadku zawieranych małżeństw.. Podobnie , po okresie 1980-2010, kiedy wzrastała ilość rozwodów , w 2016 roku było ich nieznacznie mniej w stosunku do 2015 roku. (KAI – zeszyt 2 )

6. Zdaniem genetyków, członków PAN, aborcja genetyczna , czyli przerywanie ciąży ze względu na wady płodu, poza tym ,że godzi w wartość ludzkiego życia, jest już anachronizmem z punktu widzenia współczesnej nauki. Aborcja eugeniczna jest zdaniem genetyków wstydliwym wyznacznikiem zacofania medycyny dysponującej ograniczonymi środkami diagnostycznymi i terapeutycznymi. Komitet inicjatywy ustawodawczej – zatrzymaj aborcję- oraz Zespół Ekspertów d/s Bioetycznych zainicjowały projekt ustawy zakazującej aborcję eugeniczną. Projekt uzyskał poparcie 830 tys. Polaków. ( KAI- zeszyt 2)

7.Decyzją Sejmu rok 2018 jest Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz szczególnego upamiętnienia :
- Powstania Wielkopolskiego w latach 1918-1919, dzięki któremu prawie cała zachodnia część tradycyjnie polskich ziem została włączona do z powrotem do odradzającej się Rzeczypospolitej.

- Konfederacji Barskiej zawiązanej 250 lat temu, 29 lutego 1798 roku, w celu zbrojnej obrony wiary katolickiej i niepodległości Polski , przez zniesienie narzuconego przez Rosję traktatu o protektoracie rosyjskim.

- Stulecia ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego ,ustanowionej 28 listopada 1918 roku , w której po raz pierwszy przyznano Polkom prawo wyborcze.

- Dziesięciolecia śmierci Ireny Sendlerowej, kierowniczki referatu dziecięcego Rady Pomocy Żydom „Żegota” w czasie II wojny Światowej, która przyczyniła się do ocalenia życia około 2500 żydowskich dzieci wyprowadzonych z warszawskiego getta i chronionych w polskich rodzinach, w klasztorach i domach opieki.

- Dwudziestolecia śmierci Zbigniewa Herberta, jednego z najwybitniejszych poetów polskich i europejskich XX wieku, który w epoce kryzysu wartości i głębokiego zwątpienia zawsze stał po stronie zasad: w sztuce – kanonu piękna , w życiu-kodeksów etycznych, jasno odróżniających pojęcie dobra i zła.
( KAI- zeszyt 2)

8. Członkowie Ruchów i Organizacji Katolickich Archidiecezji Gdańskiej zwrócili się z apelem do wszystkich Polaków, którzy są uwikłani w niekończący się spór polityczny, aby położyć kres temu co nazwano „ wyniszczającym starciem wrogich plemion”. W apelu stwierdzono, że przyszedł czas „ na rozmowę między depozytariuszami bezcennego dobra , którym jest nasze wspólne, niepodległe państwo”. W apelu deklarują posługiwanie się językiem wolnym od nienawiści i wzajemnego wykluczania się, promowanie debaty partnerskiej i nade wszystko poszukiwanie tego co nas łączy (KAI –zeszyt 3)

9. Jedną z konkluzji sympozjum "Polska młodzież i wiara" zorganizowanego w seminarium duchownym księży Pallotynów w Ołtarzewie, było, że od 2016 roku młodzież szeroko rezygnuje z udziału w lekcjach religii. W wielu liceach liczących po kilkuset uczniów na lekcje religii chodzi kilkunastu. W wielu rodzinach dominuje bezwzględny pluralizm i tolerancja , rozumiane jako brak prawa do oceniania kogokolwiek i przyzwolenie na wszelkie postawy i wybory. Takie rodziny nie przekazują wartości religijnych dzieciom. Z badania ankietowego przeprowadzonego wśród uczniów wynika, że nurtują ich pytania m. in. o relacje między nauką i wiarą, a także o to, jak pośród wielu religii świata odkryć tę, którą powinni wybrać. To są podstawowe kwestie. Po ich wyjaśnieniu można zacząć głosić Ewangelię. (KAI – zeszyt 4)

10. W czasie wizyty apostolskiej papieża Franciszka w Chile i Peru bardzo ważnym tematem jego wystąpień i rozmów były zniszczenia w rejonie Amazonii związane z rabunkową eksploatacją zasobów naturalnych, niewolniczą pracą, handlem ludźmi i wykorzystaniem seksualnym. Przełamania wymaga stary wzorzec, według którego Amazonia jest traktowana jako niewyczerpalny magazyn naturalnego bogactwa, bez brania pod uwagę jej mieszkańców. Obecna sytuacja stanowi zagrożenie dla ludności Amazonii o ogromnej nie znanej dotychczas skali. Dochodzi do izolowania się całych grup ludności etnicznej w najbardziej niedostępne miejsca puszczy, aby można było żyć w wolności. Dochodzi do masowego niszczenia zasobów kulturowych, co należy uznać za groźbę bardziej poważną aniżeli wyginięcie całych gatunków zwierząt czy roślin. ( KAI – zeszyt 4)

Copyright © 2014. All Rights Reserved.