Wybrane wiadomości KAI – maj 2018 r.

1. Europejska Federacja Stowarzyszeń Rodzin Katolickich pisze do przywódców Unii Europejskiej, że "zima demograficzna jest pilnym wyzwaniem wszystkich krajów europejskich". Federacja apeluje o przyznanie rodzinie w polityce wyjątkowego, fundamentalnego i nie dającego się zastąpić miejsca, tak aby rodzina znajdowała się w centrum polityki krajowej. (KAI- zeszyt 17)

2. Wicepostulator procesu beatyfikacyjnego kard. Augusta Hlonda złożył wniosek do IPN o wszczęcie śledztwa w spawie jego śmierci w związku z pojawiającymi się pogłoskami , że mógł on zostać otruty na zlecenie służb bezpieczeństwa. (KAI- zeszyt 17 )

3. Senacka Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus” złożyły niosek o powołanie rzecznika ds. małżeństw i rodziny w związku z występującym w Polsce spadkiem liczby małżeństw, wzrostem liczby rozwodów i coraz większą liczbą dzieci urodzonych poza małżeństwem. Istnieje brak poszanowania trwałości , ważności i wartości małżeństwa i łatwośc podejmowania decyzji o jego rozwiązaniu. Bez rozmowy o trwałości wspólnego życia rodziców nie rozwiąże się problemów całej rodziny. (KAI- zeszyt 17 )

4. We wrześniu odbędzie się po raz pierwszy w Polsce zebranie plenarne Rady Konferencji Episkopatów Europy ( CCEE). Głównymi tematami obrad mają być chrześcijańskie postawy niezbędne dla współczesnego świata. (KAI- zeszyt 17 )

5. W kwietniu odbyły się obrady Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu. W zagadnieniach dotyczących edukacji przedstawiciele Episkopatu nawiązali do wcześniejszych ustaleń dotyczących religii lub etyki w szkole i przeciwstawili się zasadzie „religia, etyka albo nic”. Jeżeli uczeń nie uczestniczy w zajęciach religii to powinien uczestniczyć w zajęciach z etyki , a niedopuszczalne jest , że nie uczestniczy w żadnym z nich. W dyskusji na temat czy katecheci bądź księża katecheci mogą być wychowawcami klas podkreślono, że katecheci oraz księża katecheci mają kartę nauczyciela więc nie mogą być traktowani jako nauczyciele drugiej kategorii. (KAI- zeszyt 17 )

6. Władze Ukrainy wystąpiły ostatnio do patriarchy ekumenicznego prawosławia w Konstantynopolu o przyznanie Ukrainie autokefalii czyli niezależności cerkwi prawosławnej, która przysługuje niepodległym państwom. Przez siedem stuleci, zaczynając od chrztu Rusi-Ukrainy w 988 roku, aż po koniec xvii wieku działała na Ukrainie jedna cerkiew prawosławna z metropolią w Kijowie. Ekspansja polityczna Moskwy spowodowała stopniową rusyfikację kościoła prawosławnego na Ukrainie. Zmieniająca się sytuacja polityczna na ziemiach Ukrainy i Rosji w okresie dwu wojen światowych spowodowały, że obecnie na terenie niepodległego państwa Ukrainy istnieją trzy konkurujące z sobą kościoły : Ukraiński Kościół Prawosławny Patriarchatu Moskiewskiego, Ukraiński Kościół Prawosławny Patriarchatu Kijowskiego oraz Autokefaliczny Ukraiński Kościół Prawosławny. Przezwyciężenie tych podziałów i powstanie na Ukrainie jednej niepodległej autokefalicznej Cerkwi stanowi jeden z kluczowych problemów współczesnego prawosławia. Zjednoczenie Prawosławia na Ukrainie w jeden autokefaliczny Kościół Prawosławny spowoduje, że Kościół ten stałby się największym kościołem prawosławnym na świecie, przed Rosyjskim Kościołem Prawosławnym, który spadłby na drugą pozycję. (KAI- zeszyt 18)

7. Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie zorganizował dyskusję zatytułowaną  "Czy Polska poradzi sobie bez Kościoła ?”. Dyskutanci wskazali, że potężnym wyzwaniem dla wspólnoty Kościoła jest, między innymi, spadek praktyk religijnych. Udział katolików w niedzielnych Mszach św. wynosi nieco poniżej 40 %, Są jednak rejony gdzie wynosi on zaledwie ok. 10 %. Podkreślono istnienie pewnego złudzenia, że to co prawicowe, nacjonalistyczne w sposób naturalny sprzyja kościołowi. Przypomniano w tym kontekście opinie kard. Wyszyńskiego, że współczesnemu poganieniu towarzyszy wpływ pogańskiego nacjonalizmu rozbijającego chrześcijańską rodzinę ludów. Wypowiedzi polityków prawicowych nawiązujących do chrystianizowania Europy należy rozumieć jako nawiązywanie do pewnej bardzo ważnej kulturowej misji Polaków. (KAI-zeszyt 18 )

8. Papieska Komisja ds. Ochrony Małoletnich, będąca organem konsultacyjnym Papieża dla wspierania odpowiedzialności Kościoła na szczeblu lokalnym w problemach ochrony dorosłych i małoletnich wymagających ochrony przed nadużyciami seksualnymi rozważała propozycję tworzenia sieci ofiar molestowania. Rozważano też opinię Konwencji ONZ ds. Praw Dziecka, którą Stolica Apostolska ratyfikowała, domagającą się zmian w prawie kanonicznym i krytykującą "kodeks milczenia" dotyczący spowiedzi. (KAI – zeszyt 18)

9. W dniu 5 maja przybyła do Kalwarii Zebrzydowskiej pielgrzymka wspólnoty Wiara i Światło w 40-lecie tego ruchu w Polsce. Wspólnoty powstały z pragnienia odpowiedzi na ból rodziców doznawany w wyniku marginalizowania w świecie dzieci upośledzonych umysłowo. Każda ze wspólnot składa się z kilkunastu osób niepełnosprawnych, ich rodziców i przyjaciół. Grupy spotykają się w celach modlitewnych i społecznych . Pierwszym koordynatorem krajowym tego ruchu był Marcin Przeciszowski. ( KAI- zeszyt 19 )

10. Z okazji 50 rocznicy ogłoszenia przez Pawła VI encykliki „Humane vitae” o zasadach moralnych przekazywania życia ludzkiego odbyło się w Poznaniu sympozjum „Miłość- małżeństwo- rodzicielstwo”. Była to jedna z najtrudniejszych encyklik papieskich tworzona w klimacie zachodnio-europejskiej rewolucji roku 1968. Obecnie największymi przeciwnikami idei ochrony życia oraz odpowiedzialnego rodzicielstwa zawartymi w encyklice są Unia Europejska i Kanada. Przypomniano neomarksistowski projekt nowego podejścia do moralności Herberta Markusego, w istocie zmierzający do zniszczenia małżeństwa i rodziny. ( KAI- zeszyt 19 )

11. Brytyjczycy postulują wprowadzenie „Prawa Alfiego”, aby w przyszłości uniknąć konfliktów między rodzicami a ekarzami w sytuacjach, kiedy dzieci są terminalnie chore. Nowe prawo miałoby zapewnić rodzicom większą decyzyjność w sporach z lekarzami. (KAI – zeszyt 19)

11. Abp. Stanisław Gądecki w odpowiedzi na list posłanki Lubnauer wyrażający zaniepokojenie odnośnie szacunku dla zasady świeckości państwa przypomina, że Konstytucja RP. z 1997 roku w części dotyczącej tego problemu przywołuje zasady w tym zakresie określone w Konstytucji Soboru Watykańskiego II o bezstronności państwa w sprawach światopoglądowych, o autonomii, niezależności i współdziałaniu państwa z Kociołem dla dobra człowieka. Kościół katolicki nie ma więc trudności z akceptacją konstytucyjnej zasady świeckości państwa, skoro jej zrozumienie i terminologia zastały zaczerpnięte wprost z jego własnych dokumentów. W tekście odpowiedzi podkreślono, że dyskutowana obecnie w Polsce kwestia prawa do życia od momentu poczęcia do naturalnej śmierci nie jest tylko częścią prawa religijnego ale stanowi istotną część prawa naturalnego, którego treść, jak określił np. Cyceron, dostępna jest każdemu człowiekowi poprawnie używającego rozumu. (KAI- zeszyt 20 )

12. W swojej przedmowie do wyboru pism Benedykta XVI o relacji wiary i polityki papież Franciszek podkreślił, że podstawowy błąd ideologii marksistowskiej polega na odrzuceniu zależności człowieka od Boga i wynikającym z tej postawy chybionym pojęciu odkupienia, jako wyzwolenia z wszelkich zależności. Tymczasem jedyną drogą prowadzącą do wyzwolenia jest pełna zależność od miłości Boga. (KAI- zeszyt 20 )

13. W czasie debaty na temat „Kim są dziś młodzi" zorganizowanej przez KAI i Fundację „Dzieła Nowego Tysiąclecia" wyrażono opinię, że dzisiejsi młodzi mają bardzo niskie poczucie własnej wartości. Wszechobecna technologia: telefon, komputer, gry – to świat, którym zastępują sobie świat realny. Zaplanowano trzy debaty w ramach projektu „ Młodzi od A do Z" Zachęcono młodzież do nadesłania pytań, na które młodzież chciałaby usłyszeć opinię polskich biskupów. Formularz do zadawania pytań znajduje się pod linkiem: http://bit.by/ zapytaj biskupa. ( KAI-zeszyt 21 )

14. Dominikanin o. Maciej Zięba jest autorem projektu ogólno-narodowej nowenny „Niech zstąpi Duch Twój”, która odbyłaby się w okresie 2020 roku ( 100- lecie urodzin św. Jana Pawła II) – 2029 r. (50 rocznica jego wyboru na papieża) Treści nowenny miały by się koncentrować na nauczaniu Jana Pawła II, m.in. „Nawracajcie się i wierzcie w ewangelię”, „Pokój tobie Polsko - ojczyzno moja”. (KAI-zeszyt 21 )

15. Abp. Jędraszewski, metropolita krakowski, w dzień patrona Polski św. Andrzeja Boboli, 16 maja br., przypomniał, że z okazji 300-lecia jego męczeńskiej śmierci Papież Pius XII, wydał w 1957 r. encyklikę „Invictus Athleta Christi”, której znacząca część została skierowana do narodu polskiego. Ojciec święty wskazywał na szczególną rolę, jaką Bóg wyznaczył Polsce i określił ją mianem "przedmurza chrześcijaństwa" Abp. Jędraszewski podkreślił też, że niebezpieczeństw jest nadal dużo i że przychodzą one z kultury świata, który chce żyć tak, jakby Pana Boga nie było. (KAI – zeszyt 21 )

Copyright © 2014. All Rights Reserved.