Wybrane wiadomości KAI- wrzesień 2018 .

1. Przypomniano kilka ważnych inicjatyw papieża Jana Pawła II w sprawach rodzin;
- Zgromadzenie Zwyczajne Synodu Biskupów na temat rodziny- wrzesień 11980 r.
- Adhortacja Apostolska- „Familiaris consorcio „ – październik 1981 r.
- „ Familia a Deo Instituta” - maj 1981 powołująca do życia Papieską Radę ds. Rodziny.
- Karta Praw Rodziny – październik 1983 r.
- List do rodzin - luty 1984 będący wykładnią katolickiego nauczania o rodzinie.
- Książka „Mężczyzną i kobietą stworzył ich” – tekst katechezy podczas audiencji środowych w latach 1979 – 84 poświęconych tematyce rodzinnej.
- Ogłoszenie międzynarodowego roku rodziny rozpoczynającego się w dzień Świętej Rodziny 26 grudnia 1993 r.
- Orędzie „Rodzina źródłem pokoju dla ludzkości” ogłoszone 1 stycznia 1994 r. w XVII Światowym Dniu Pokoju.
- Orędzie „ Rodzina a środki przekazu społecznego” ogłoszone na XXVIII Światowy dzień środków społecznego przekazu w 1994 r. ( KAI- zeszyt 35)

2. Udział papieża Franciszka w Święcie Rodzin na stadionie Croke w Dublinie w czasie wizyty w Irlandii z okazji IX Światowego Spotkania Rodzin, które odbyło się pod hasłem „ Ewangelia rodziny, radość dla świata”. W spotkaniu uczestniczyło 37 tyś. osób ze 116 krajów świata w tym ponad 1000 - osobowa delegacja z Polski. Szef irlandzkiego rządu wskazał, między innymi, na konieczność zaradzenia problemom związanym z nadużyciami seksualnymi duchownych. Papież Franciszek wyraził opinię, że te odrażające przestępstwa słusznie wzbudziły oburzenie i są nadal przyczyną cierpienia i wstydu wspólnoty katolickiej. Przypomniał, że w swym niedawnym „ Liście do ludu Bożego” podkreślił konieczność zaangażowania na rzecz wyeliminowania tej plagi w Kościele. Ostatnio została zakwestionowana wiara ludu a Kościół Jezusa Chrystusa został zraniony.” Przypomniał działania irlandzkiego episkopatu, w tym wyznaczenie rygorystycznego zestawu Norm, mających na celu zagwarantowanie młodzieży bezpieczeństwa. Problemowi cierpienia wielu nieletnich z powodu wykorzystywania seksualnego, władzy i sumienia popełnianych przez księży i osoby konsekrowanych był poświęcony list papieża Franciszka do ludu Bożego z dnia 18 sierpnia, w którym pisze : „ze wstydem i skruchą, jako wspólnota kościelna, przyznajemy się, że nie potrafiliśmy być tam gdzie powinniśmy być, że nie działaliśmy w porę rozpoznając rozmiary i powagę szkody spowodowanej w tak wielu ludzkich istnieniach.” Ukazuje się to wyraźnie w niewłaściwym sposobie rozumienia władzy w Kościele- bardzo częstym w wielu wspólnotach, w których doszło do nadużyć seksualnych , nadużyć władzy i sumienia - jakim jest klerykalizm. Powiedzenie „ nie „ wobec złych rzeczy, które teraz potępiamy oznacza odrzucenie wszelkich form klerykalizmu.” ( KAI- zeszyt 35 )

3 Na Jasnej Górze miało miejsce w dniu 25 sierpnia posiedzenie Rady Biskupów Diecezjalnych
poświęcone :


a) Programowi prewencji pedofilii. W każdej polskiej diecezji i w każdym zgromadzeniu zakonnym prowadzącym prace wychowawcze bądź edukacyjne zostanie opracowany i wdrożony program prewencji określający zasady profilaktyki w zakresie ochrony małoletnich.


b) Przygotowaniu do szczytu klimatycznego ONZ w Katowicach z udziałem prawie wszystkich państw należących do ONZ. Planowane jest przyjęcie pełnego pakietu wdrażającego ogólnoświatowy plan działań, mający ochronić ziemię przed daleko idącymi zmianami klimatu, o czym traktuje encyklika papieża Franciszka „Laudator si”. Szczyt ma przypomnieć o odpowiedzialności całej rodziny ludzkiej za nasz wspólny dom- Ziemię- powierzony nam przez Boga Stwórcę.


c) Przygotowaniu do październikowego Synodu Biskupów o młodzieży i powołaniach mającego się odbyć w Rzymie.. Duszpasterstwo młodych podobnie jak duszpasterstwo rodzin są najważniejszymi wyzwaniami stojącymi przed Kościołem. W kazaniach głoszonych w święto Wniebowzięcia NMP na Jasnej Górze podkreślano konieczność zwycięstwa moralnego, prawdy i miłości. Za mało mówić- Bóg, honor, ojczyzna. Polonia semper Fidelis - jeśli ja sam nie staram się być mieszkaniem Boga. Temat rodziny pojawił się też w pielgrzymce kobiet w dniu 19 sierpnia do Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Jej sanktuarium w Piekarach Śląskich. Modlono się o zwycięstwo dobra w sercu każdego człowieka w walce z ideałami bezbożnictwa- ideologią gender, eutanazją, brakiem poszanowania życia od poczęcia oraz z liberalnym podejściem do małżeństwa. (KAI – zeszyt 35)

 

4. W uroczystościach obchodów 79 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej, jakie odbyły się 1 września na gdańskim Westerplatte, w których wzięli udział dostojnicy państwowi i kościelni, przypomniano , że co piąty ksiądz diecezjalny został zamordowany oraz setki zakonników i sióstr zakonnych w okupowanej przez Niemców i Rosjan Polsce. Około 4 tysięcy księży i zakonników oraz ponad tysiąc sióstr zakonnych było więzionych w niemieckich obozach. ( KSI- zeszyt 36)

5. Ministerstwo Rodziny Pracy i Opieki społecznej zgłosiło projekt ustawy o „rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym” przyznaniu emerytury kobietom, które skończyły 60 lat, wychowały co najmniej czworo dzieci i nie nabyły prawa do emerytury, lub takie, których emerytura jest niższa od najniższego świadczenia emerytalnego. ( KAI- zeszyt 37 )

6. Kard. Kazimierz Nycz powiedział w homilii w Narodowym Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, że we współczesnym świecie widoczna jest próba redefinicji sakramentu małżeństwa. Kościół mówi „ nie „ wobec tej próby, ponieważ małżeństwo ustanowione przez Boga i podniesione do rangi sakramentu przez Jezusa jest i będzie zawsze w Kościele związkiem mężczyzny i kobiety. (KAI – zeszyt 37 )

7. Obrady doroczne zgromadzenia plenarnego Rady Konferencji Episkopatów Europy odbyte w Poznaniu od 13 do 16 września pod hasłem „Duch solidarności w Europie” koncentrowały się wokół tematyki wolontariatu i solidarności. Przewodniczący Rady wskazał, że Europa przeżywa trudności na wspólnej drodze. Silnie rozpowszechniany jest indywidualizm kulturowy, aby niszczyć kulturę więzi na każdym poziomie społeczeństw obywatelskich, w rodzinach czy wspólnotach zakonnych. Przypomniano, że organizacje religijne stanowią w Europie trzeci – po organizacjach
sportowych i edukacyjnych- sektor wolontariatu. Sektor ten stanowi współcześnie w Europie praktyczną formę solidarności i wnosi do niej wkład duchowy przeciwdziałający tendencjom podcinania korzeni chrześcijaństwa z których wyrasta Europa. Ideologia marksistowska cały czas trwa w mentalności wielu mieszkańców Europy, a jej walka nie dotyczy już klas społecznych ale spraw fundamentalnych dla człowieczeństwa, jak choćby propagowanie i wprowadzanie w życie ideologii gender. Nie toczy nas już czerwony rak komunizmu, ale zaczynają nas już dzielić mury duchowo- ideowe. W tym kontekście papież Franciszek przypomina, że to w rodzinie dokonuje się przekaz wiary i rodzina jest aktywnym podmiotem prowadzącym ewangelizację młodych. ( KAI- zeszyt 38)

Copyright © 2014. All Rights Reserved.