Wybrane Wiadomości KAI – listopad 2018

1. Na zakończenie trwającego pod hasłem „Młodzież, wiara i rozeznanie powołania„ Synodu Biskupów od 3 do 28 października przyjęto dokument końcowy zawierający konkretne propozycje dla papieża, z których może korzystać przy pisaniu posynodalnej adhortacji apostolskiej. Młodzi, stwierdzono w dokumencie, chcą być wysłuchani i aby im towarzyszyć a ich głos uznany za ciekawy i pożyteczny na płaszczyźnie społecznej i kościelnej. Kościół nie zawsze znajdował taką postawę. Istnieje potrzeba odkrywania na nowo Boga i duchowości w obliczu takich nowych zjawisk, jak globalizacja i zeświecczenie. Przemyślenia wymaga powołanie misyjne parafii szczególnie w dziedzinie katechezy. Papież nawiązał do wielu lokalnych konfliktów, braku człowieczeństwa, agresji, nienawiści między kulturami czy plemionami, do niejako trzeciej wojny światowej w kawałkach. Przywołał do słów Alberta Einsteina, który przewidywał, że czwarta wojna światowa będzie prowadzona na kamienie i kije, bo trzecia zniszczy wszystko. (KAI- zeszyt 44)

2. 04 listopada 1918 roku oddział żołnierzy 2. Pułku Piechoty Legionów Polskich na rozkaz gen. Tadeusza Rozwadowskiego przejął Klasztor Jasnogórski i z rąk Austriackich zaborców i na wieży załopotały biało- czerwone flagi. (KAI- zeszyt 45)

3. W liście pasterskim Episkopatu Polski z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości podkreślono, że droga do jej odzyskania wiodła obok zrywów Narodu do walki zbrojnej przez odrodzenie religijne narodu i związaną z nim odnową moralną oraz pracą nad rozbudzeniem świadomości narodowej w szerokich warstwach społeczeństwa, zwłaszcza wśród ludności wiejskiej. W tym kontekście nawiązano do organizowanych szeroko na ziemiach polskich w XIX wieku pod trzema zaborami bractw religijnych o charakterze trzeżwościowym oraz bardzo licznych nabożeństw i procesji patriotycznych połączonych ze śpiewem „Boże coś Polskę”. Objawienia w Gietrzwałdzie w 1877. roku bardzo przyczyniły się do ożywienia
tego ruchu. Miłosierny Bóg dał Polskiemu narodowi w czasie zaborów grono świętych i błogosławionych, z których wielu przyczyniło się do odrodzenia religijnego, społecznego i narodowego Polaków:
św. Zygmunt Szczęsny Feliński,
św. Brat Albert Chmielowski,
św. Rafał Kalinowski,
bł. Honorat Koźmiński,
św. Józef Sebastian Pelczar,
św. Józef Bilczewski,
bł. Edmund Bojanowski,
bł. Bronisław Markiewicz,
bł. Maria Angela Truszkowska ,
bł. Klara Ludwika Szczęsna ,
bł. Bernardyna , Maria Jabłońska
św. Urszula Ledóchowska
bł. Maria Darowska .

Z Bożą pomocą stworzyli oni wiele nowych, działających dynamicznie wspólnot zakonnych.

W żadnym innym okresie naród Polski nie wydał tylu genialnych twórców:

pisarzy :

Adam Mickiewicz,
Juliusz Słowacki,,
Zygmunt Krasiński,
Henryk Sienkiewicz,

kompozytorów:

Fryderyk Chopin,
Stanisław Moniuszko,
Feliks Nowowiejski,

malarzy:
Józef Chełmoński,
Jan Matejko,
Artur Grottger
Stanisław Wyspiański.

Ich dzieła wyrastające z chrześcijańskiego i narodowego ducha kształtowały polskie serca i umysły w zmaganiach o wolną ojczyznę. Trudną do przecenienia rolę w podtrzymywaniu i przekazywaniu wiary katolickiej oraz polskości odgrywały polskie rodziny, w sposób szczególny kobiety. Autorzy listu pasterskiego nawołują do refleksji nad obecnymi zagrożeniami dla suwerennego bytu Polski, do których zaliczają alkohol, narkotyki, pornografię, zagrożenia płynące z internetu, hazard oraz coraz bardziej dochodząca do głosu prywata, egoizm jednostek i całych grup, brak troski o dobro wspólne, szkalowanie i znieważanie wiary katolickiej i polskiej tradycji narodowej. (KAI- zeszyt 45)

W dyskusji na forum projektów studiów na temat „Edukacja i komunikacja w wyższych seminariach duchownych w Polsce„ powiedziano, między innymi, że na sakramenty powinno się patrzeć jak na spotkanie z żywą osobą Jezusa, jak na wejście w transcendentną rzeczywistość Boga, który pragnie nam się objawiać. Dlatego „kryzys sakramentów” w dzisiejszym Kościele jest naprawdę kryzysem wiary. Ważne jest przeto wychodzenie do tych, którzy pozostają poza sakramentalnym życiem Kościoła. (KAI- zeszyt 45)

Czytaj więcej: Wybrane Wiadomości KAI – listopad 2018 r.

Wybrane wiadomości KAI- październik 2018 r.


1 W swoich wystąpieniach w czasie wizyty w krajach bałtyckich papież Franciszek trafił w samo sedno problemów , z którymi wierni w tych krajach się zmagają- poczuciu pustki i braku nadziei, szczególnie wśród młodych - skutkujących tym, że co piąty Litwin i Łotysz opuścił ojczyznę.
Innym bolesnym faktem jest ostra fala sekularyzacji. Kościoły przeżywające swe odrodzenie po upadku komunizmu znów pustoszeją. Wymiera pokolenie, które stać było na męczeństwo za wiarę, a młodzież nie wypełnia tej luki.Zapewniał młodych, „że nadążanie za Chrystusem jest ekscytującą przygodą”. Zapraszał do udziału „ w rewolucji czułości.” Do kapłanów apelował by nie byli funkcjonariuszami Boga.Tłumaczył, że kiedy ludzie nie przychodzą do kościołów, to kapłan powinien ich szukać. W homilii wygłoszonej podczas eucharystii w Kownie papież przypomniał, że uczniowie Chrystusa nie chcieli słuchać o cierpieniu i krzyżu ale spierali się – kto z nich był największy. Jest to postawa bezowocna i próżna. (KAI_ zeszyt 39)

2 Apelem do Europejczyków o pielęgnowanie chrześcijańskiej postawy przebaczania, miłosierdzia i poświęcenia zakończył się 23 września XI Zjazd Gnieźnieński z udziałem duchownych różnych wyznań i przedstawicieli władz , ludzi nauki i kultury 13 krajów. Mówiąc o niebezpieczeństwach i wyzwaniach dla Europy wymieniono skrajny indywidualizm i konsumpcjonizm oraz traktowanie religii wyłącznie jako tradycji. Dzisiejsza Europa, stwierdzono w dyskusji, nawet bezwiednie, powraca do dawnego pogaństwa. Aborcja, eutanazja, które są wypisywane na sztandarach jako szczyt indywidualnej wolności są powrotem do powszechnych praktyk stosowanych w społecznościach pogańskich i zastopowanych dopiero przez chrześcijaństwo. W dyskusji stwierdzono , że obecnie mamy do czynienia z poważnym konfliktem aksjologicznym w Unii Europejskiej. Wcześniej były spory, które kwitowano stwierdzeniem „znowu chodzi o pieniądze”. Teraz chodzi o fundamentalne wartości i normy postępowania. W dyskusji panelowej na Zjeździe mówiono o roli kard. S Wyszyńskiego i K. Wojtyły – św. Jana Pawła II w procesie integracji Europy. Kard. S. Wyszyńskiego określono narodowym mężem stanu akcentującym moralne znaczenie bycia wolnym, co uwidoczniło się w słynnym „non possumus’ wobec władz komunistycznych. Św. Jana Pawła II można określić jako międzynarodowego męża stanu akcentującego kwestie wolności jako źródło przyrodzonej ludzkiej godności. Po długiej dyskusji warsztatowej na temat, jak być polskim patriotą a zarazem solidarnym europejczykiem uzgodniono, że patriotyzm jest podstawą miłości do własnego kraju, połączonej z otwartością na innych, lecz nie jest poczuciem własnej wyższości. (KAI- zeszyt 39)

Czytaj więcej: Wybrane wiadomości KAI- październik 2018 r.

Wybrane wiadomości KAI- wrzesień 2018 .

1. Przypomniano kilka ważnych inicjatyw papieża Jana Pawła II w sprawach rodzin;
- Zgromadzenie Zwyczajne Synodu Biskupów na temat rodziny- wrzesień 11980 r.
- Adhortacja Apostolska- „Familiaris consorcio „ – październik 1981 r.
- „ Familia a Deo Instituta” - maj 1981 powołująca do życia Papieską Radę ds. Rodziny.
- Karta Praw Rodziny – październik 1983 r.
- List do rodzin - luty 1984 będący wykładnią katolickiego nauczania o rodzinie.
- Książka „Mężczyzną i kobietą stworzył ich” – tekst katechezy podczas audiencji środowych w latach 1979 – 84 poświęconych tematyce rodzinnej.
- Ogłoszenie międzynarodowego roku rodziny rozpoczynającego się w dzień Świętej Rodziny 26 grudnia 1993 r.
- Orędzie „Rodzina źródłem pokoju dla ludzkości” ogłoszone 1 stycznia 1994 r. w XVII Światowym Dniu Pokoju.
- Orędzie „ Rodzina a środki przekazu społecznego” ogłoszone na XXVIII Światowy dzień środków społecznego przekazu w 1994 r. ( KAI- zeszyt 35)

2. Udział papieża Franciszka w Święcie Rodzin na stadionie Croke w Dublinie w czasie wizyty w Irlandii z okazji IX Światowego Spotkania Rodzin, które odbyło się pod hasłem „ Ewangelia rodziny, radość dla świata”. W spotkaniu uczestniczyło 37 tyś. osób ze 116 krajów świata w tym ponad 1000 - osobowa delegacja z Polski. Szef irlandzkiego rządu wskazał, między innymi, na konieczność zaradzenia problemom związanym z nadużyciami seksualnymi duchownych. Papież Franciszek wyraził opinię, że te odrażające przestępstwa słusznie wzbudziły oburzenie i są nadal przyczyną cierpienia i wstydu wspólnoty katolickiej. Przypomniał, że w swym niedawnym „ Liście do ludu Bożego” podkreślił konieczność zaangażowania na rzecz wyeliminowania tej plagi w Kościele. Ostatnio została zakwestionowana wiara ludu a Kościół Jezusa Chrystusa został zraniony.” Przypomniał działania irlandzkiego episkopatu, w tym wyznaczenie rygorystycznego zestawu Norm, mających na celu zagwarantowanie młodzieży bezpieczeństwa. Problemowi cierpienia wielu nieletnich z powodu wykorzystywania seksualnego, władzy i sumienia popełnianych przez księży i osoby konsekrowanych był poświęcony list papieża Franciszka do ludu Bożego z dnia 18 sierpnia, w którym pisze : „ze wstydem i skruchą, jako wspólnota kościelna, przyznajemy się, że nie potrafiliśmy być tam gdzie powinniśmy być, że nie działaliśmy w porę rozpoznając rozmiary i powagę szkody spowodowanej w tak wielu ludzkich istnieniach.” Ukazuje się to wyraźnie w niewłaściwym sposobie rozumienia władzy w Kościele- bardzo częstym w wielu wspólnotach, w których doszło do nadużyć seksualnych , nadużyć władzy i sumienia - jakim jest klerykalizm. Powiedzenie „ nie „ wobec złych rzeczy, które teraz potępiamy oznacza odrzucenie wszelkich form klerykalizmu.” ( KAI- zeszyt 35 )

Czytaj więcej: Wybrane wiadomości KAI- wrzesień 2018 r.

Wybrane wiadomości KAI - sierpień 2018

1. Kamień węgielny pod Muzeum Ratowania Dzieci Żydowskich , które będzie przy ulicy Hożej 53 w Warszawie w dawnym klasztorze żeńskim, do którego przyjmowano i czasowo ukrywano ponad 700 żydowskich dzieci i osób dorosłych, zostanie poświęcony w dniu 8 sierpnia br. (KAI- zeszyt 31)

2. W dniach od 29 lipca do 5 sierpnia trwał w Warszawie II Kongres Młodzieży Polonijnej z udziałem 250 osób z różnych stron świata. Komentując fragment Ewangelii z dnia inauguracji kongresu, a mianowicie o rozmnożeniu chleba, kard. Nycz powiedział, że rozmnożenie chleba przez Chrystusa było zapowiedzią Eucharystii, czyli takiego karmienia człowieka chlebem eucharystycznym, który do końca czasów będzie się nieustannie dzielił, nigdy go nie zabraknie, jeśli tylko człowiek godnie przygotowany będzie chciał przyjść i karmić się tym chlebem. Powiedział też, że jesteśmy obdarzeni przez Boga zmysłem religijnym, który jest włożony w naturę człowieka. W jego ramach pojawiają się podstawowe pytania, od których trudno jest uciec. Skąd jest świat, po co został stworzony, poco ja jestem na tym świecie, jakie jest tu moje miejsce, kim jestem w ogóle jako człowiek, jaki jest sens mojego życia? Te pytania podsuwane przez zmysł religijny są racjonalne a nie tylko emocjonalne. ( KAI- zeszyt 31)

Czytaj więcej: Wybrane wiadomości KAI - sierpień 2018 r.

Wybrane Wiadomości KAI- lipiec 2018 r.

1. Ogłaszając włączenie jałmużnika papieskiego abp. Konrada Krajewskiego w skład kolegium kardynalskiego papież Franciszek wytłumaczył, że Papież ma dwie ręce : doktrynę oraz miłosierdzie i dlatego obydwaj prefekci :prefekt kongregacji ds. doktryny wiary i prefekt, jakim jest jałmużnik, zostają kardynałami po to aby pokazać, że każdy pasterz musi mieć obie te ręce: doktrynę i miłosierdzie. Jak ma jedną rękę jest niepełnosprawny. (KAI- zeszyt 27/28)

2. W Gietrzwałdzie odbyło się 30 czerwca spotkanie pielgrzymów z całej Polski, jako element obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, organizowanych pod hasłem: „od wolności wewnętrznej do wolności zewnętrznej”. Podkreślono, że naród wewnętrznie skłócony, nie umiejący rozwiązywać swoich problemów w twórczych i mądrych rozmowach swoich obywateli, zmierza do własnego grobu. Czy nasz wkład w życie społeczne polega na ciągłym narzekaniu, obmowie, nieżyczliwości, wykluczaniu innych, dzieleniu czy też wręcz nienawiści i duchowym uśmiercaniu, wychowaniu do postaw kainowych. (KAI- zeszyt 27/28)

Czytaj więcej: Wybrane Wiadomości KAI - lipiec 2018 r.

Wybrane wiadomości KAI - Czerwiec 2018 r.

1.W Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie odbyła się 3. czerwca br. uroczysta XI Msza Święta z okazji XI Święta Dziękczynienia za odzyskaną w 1918 roku niepodległość. Podczas Mszy św. po raz drugi zapłonęła Świeca Niepodległości przekazana polskim biskupom w 1867 roku przez Papieża Piusa IX z poleceniem: "Zapalcie ją gdy odzyskacie wolność". Rzeczywiście świeca zapalona została po raz pierwszy w Archidiecezji Warszawskiej w 1920 roku (KAI- zeszyt 23)

2. W czasie pielgrzymki do Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich w dniu 27 maja br. Abp Wiktor Skworc zwrócił się z orędziem społecznym związanym ze 100 – letnią rocznicą odzyskania niepodległości o odpowiedzialność, jako dar narodu na następne stulecie . W tym kontekście wymienił kilka dziedzin, które mogłyby się stać takimi darami m.in.:

Czytaj więcej: Wybrane wiadomości KAI - Czerwiec 2018 r.

Wybrane wiadomości KAI – maj 2018 r.

1. Europejska Federacja Stowarzyszeń Rodzin Katolickich pisze do przywódców Unii Europejskiej, że "zima demograficzna jest pilnym wyzwaniem wszystkich krajów europejskich". Federacja apeluje o przyznanie rodzinie w polityce wyjątkowego, fundamentalnego i nie dającego się zastąpić miejsca, tak aby rodzina znajdowała się w centrum polityki krajowej. (KAI- zeszyt 17)

2. Wicepostulator procesu beatyfikacyjnego kard. Augusta Hlonda złożył wniosek do IPN o wszczęcie śledztwa w spawie jego śmierci w związku z pojawiającymi się pogłoskami , że mógł on zostać otruty na zlecenie służb bezpieczeństwa. (KAI- zeszyt 17 )

3. Senacka Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus” złożyły niosek o powołanie rzecznika ds. małżeństw i rodziny w związku z występującym w Polsce spadkiem liczby małżeństw, wzrostem liczby rozwodów i coraz większą liczbą dzieci urodzonych poza małżeństwem. Istnieje brak poszanowania trwałości , ważności i wartości małżeństwa i łatwośc podejmowania decyzji o jego rozwiązaniu. Bez rozmowy o trwałości wspólnego życia rodziców nie rozwiąże się problemów całej rodziny. (KAI- zeszyt 17 )

Czytaj więcej: Wybrane wiadomości KAI – maj 2018 r.

Wybrane Wiadomości KAI - marzec 2018 r.

1. W lutym redakcja miesięcznika "List do Pani" świętowała 25 –lecie działalności. Pismo związane z Podkomisją Episkopatu ds. Duszpasterstwa Kobiet wnosi wkład w pielęgnowanie pozytywnego wzorca kobiety i jej tożsamości jako matki i Polki, krytycznie oceniając wybrane współczesne wyzwania cywilizacyjne i trendy kulturowe między innymi reprezentowane przez ruchy feministyczne i głoszone przez nie ideologie. ( KAI- zeszyt 9)

2. W rozmowie z O. Jordanem Śliwińskim inicjatorem kapucyńskiej szkoły spowiedników padła krytyka często stosowanego określania spowiedzi jako "skorzystania z sakramentu". To określenie odbiera wartość osobowego spotkania, i to nie byle z kim, ale z Chrystusem który mnie kocha i chce dla mnie dobra. To uzasadnia potrzebę dobrego przygotowania się do tego spotkania – rachunku sumienia- na które trzeba znaleźć czas – przynajmniej 15 – 20 minut – koncentrując się na zbadaniu trzech relacji: do Boga, do drugiego człowieka i do samego siebie. W Internecie dostępna jest polska edycja Magnificat - http: //. magnificat.net - z tekstami problematyki postu, modlitwy i jałmużny które mogą być pomocne w przygotowaniu rachunku rumienienia. ( KAI – zeszyt 9)

Czytaj więcej: Wybrane Wiadomości KAI - marzec 2018 r.

Wybrane Wiadomości KAI - luty 2018 r.

1.W dniu wspomnienia św. Franciszka Salezego patrona dziennikarzy , 24 stycznia ,abp Wacław Depo metropolita częstochowski rozważał bardzo rozpowszechnione dziś w internecie lub w tradycyjnych mediach t.zw. fake news oznaczające fałszowanie prawdy, dezinformacje służące jakiejś wzajemnej nienawiści. Jednym z podstawowych pokarmów fake news są tendencyjne niedomówienia lub opieranie się na nieistniejących danych celem oszukiwana lub nawet manipulowania
słuchaczami i czytelnikami. Ojciec Święty w tegorocznym orędziu określa te działania „logiką węża” zdolną wszędzie do maskowania i ukąszenia. Jest to strategia stosowana przez węża podstępnego , o którym mowa w Księdze Rodzaju, określanego mianem „ojca kłamstwa” U zarania ludzkości stał się on twórcą pierwszego fake newsa. (KAI- zeszyt 5)

Czytaj więcej: Wybrane Wiadomości KAI - luty 2018 r.

Wybrane Wiadomości KAI - styczeń 2018 r.

1.Papież Franciszek podpisał 19 grudnia dekret o heroiczności cnót kard. Stefana Wyszyńskiego. Do beatyfikacji niezbędne jest uznanie cudu uzdrowienia za Jego wstawiennictwem . W maju 2013 roku zamknięto diecezjalny proces w odniesieniu do uzdrowień za pośrednictwem sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego. Dokumentację złożono Watykanie.
( KAI- zeszyt 1)

2.Abp. Gądecki wyraził niepokój, że od pewnego czasu tak w debacie publicznej jak i w prywatnych relacjach międzyludzkich a nawet w życiu rodzinnym Polaków daje się zauważyć wzrost napięcia społecznego i braku szacunku dla osób o innych poglądach. Towarzyszy temu brutalizacja języka a także groźby i agresywne zachowania.
Nawiązał w tym kontekście do apelu KEP do chrześcijańskiego kształtu patriotyzmu opartego na solidarnej współpracy z innymi narodami i szacunku dla innych kultur i języków.. (KAI – zeszyt 1 )

Czytaj więcej: Wybrane Wiadomości KAI - styczeń 2018 r.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.